Rekrutacja 2022

REKRUTACJA 2022/2023

Warunki rekrutacji – plik PDF / (wniosek składamy do końca maja 2022 roku w sekretariacie szkoły)

Szkoła Muzyczna II stopnia – specjalności jazzowe (cykl 4-letni – NOWOŚĆ)

Specjalności instrumentalne
Czteroletni cykl kształcenia, dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat – z przygotowaniem muzycznym w zakresie SM I stopnia lub umiejętnościami odpowiadającymi absolwentowi SM I stopnia.
Nauka gry na następujących instrumentach: fortepian, perkusja, saksofon, klarnet, trąbka, gitara, gitara basowe, kontrabas.
W ramach pozostałych zajęć, m.in: big-band, zespoły jazzowe, historia jazzu, harmonia jazzowa, improwizacja itp.
Zajęcia w godzinach popołudniowych.

Termin składania wniosków do koniec maja 2022 roku.

 • egzamin wstępny ogólnomuzyczny w zależności od sytuacji epidemicznej,
 • egzamin praktyczny-instrument jazzowy w zależności od sytuacji epidemicznej

Egzaminy praktyczne odbędą się 2 czerwca 2022 roku.

Specjalności wokalne
Czteroletni cykl kształcenia dla kandydatów od 10 do 23 lat (rekomendowane ukończenie 16 roku życia) – z przygotowaniem muzycznym w zakresie SM I stopnia lub umiejętnościami odpowiadającymi absolwentowi SM I stopnia.
Nauka śpiewu jazzowego oraz zajęcia dykcji i interpretacji, gry aktorskiej, tańca i plastyki ruchu, zespołów wokalnych, chóru i teorii muzyki.
Zajęcia w godzinach popołudniowych.

Termin składania wniosków do koniec maja 2022 roku,

KONSULTACJE: 4 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 18:30 klasa p. Adama Rymarza

 • egzamin wstępny – ogólnomuzyczny  w zależności od sytuacji epidemicznej,,
 • egzamin praktyczny (jazz) –  w zależności od sytuacji epidemicznej,

Uczestnicy konsultacji proszeni są o przygotowanie:

 • jednego standardu jazzowego lub utworu w pulsacji swingowej
 • jednego utworu w języku polskim
 • nuty z prymką i funkcjami harmonicznymi ewentualnie podkład dobrej jakości w formacie mp3.

Egzaminy praktyczne odbędą się 2 czerwca 2022 roku.

Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci ubiegający o przyjęcie do szkoły składają:
 • wniosek
 • świadectwo zdrowia
 • jedno zdjęcie o rozmiarach 3,5 x 4,5.

 • Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Zaświadczenie powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej – nie dotyczy wokalistyki i instrumentów dętych.
 • Dla specjalizacji instrumentów dętych zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz specjalista pulmunolii. Zaświadczenie powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej na instrumentach dętych.
 • Dla specjalności wokalnych zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz specjalista audiologii i foniatrii. Zaświadczenie powinno zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, w zakresie śpiewu.
 • Zakres repertuaru egzaminacyjnego każdej specjalności zawiera załącznik do regulaminu.
 • Na egzamin wstępny – praktyczny kandydaci zgłaszają się z czytelnie napisanym programem egzaminacyjnym.
  Kandydat może przystąpić do egzaminu z własnym akompaniatorem lub może skorzystać z pomocy nauczycieli akompaniatorów naszej szkoły. W tym celu należy przygotować i pozostawić w sekretariacie materiały nutowe, najpóźniej w terminie 7 dni przed egzaminem.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do nauki upubliczniane są (na tablicy ogłoszeń w szkole) w terminie do 7 dni po zakończeniu egzaminów wstępnych we wszystkich specjalnościach.
 • Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły upubliczniane są (na tablicy ogłoszeń w szkole) w terminie do 5 sierpnia.

 


WYMAGANIA NA EGZAMIN WSTĘPNY:

Instrumentalistyka jazzowa

a) po kształceniu klasycznym:

Obowiązują egzaminy praktyczne jak na Wydziale Instrumentalnym – instrumentalistyka klasyczna, specjalności – gitara, fortepian, trąbka, puzon, saksofon, klarnet, kontrabas, gitara basowa, perkusja. Kandydaci wykonują wybrane przez komisje utwory z przygotowanego programu klasycznego, dodatkowo komisja bada predyspozycję kandydata do kształcenia w specjalności instrumentalistyka jazzowa.

b) bez przygotowania klasycznego:

Fortepian, gitara, saksofon, klarnet, trąbka, puzon:

– Wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze, zawierające improwizacje zdającego, wykonane z sekcją rytmiczną, w całości z pamięci (materiał nutowy dostarcza kandydat).

– Dodatkowo komisja bada predyspozycję kandydata do kształcenia w specjalności instrumentalistyka jazzowa.

Gitara basowa / kontrabas:

– Wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze, z akompaniującą rolą kontrabasu, przynajmniej w jednym z utworów zdający powinien wykonać temat – zawierający improwizacje zdającego wykonane z sekcją rytmiczną i solistą, w całości z pamięci (materiał nutowy dostarcza kandydat).

– Dodatkowo komisja bada predyspozycję kandydata do kształcenia w specjalności instrumentalistyka jazzowa.

Perkusja:

– Wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze, z akompaniującą rolą zestawu perkusyjnego, zawierające improwizacje zdającego, wykonane z sekcją rytmiczną i solistą, w całości z pamięci (materiał nutowy dostarcza kandydat).

– Dodatkowo komisja bada predyspozycję kandydata do kształcenia w specjalności instrumentalistyka jazzowa.

Wokalistyka jazzowa

 • –  recytacja z pamięci fragmentu prozy lub wiersza (do 3 minut)
 • –  wykonanie 2 utworów jazzowych o zróżnicowanym tempie i charakterze: obowiązkowo jedenw języku polskim, drugi w języku angielskim, z solową rolą śpiewu (materiał nutowy dostarcza kandydat), z towarzyszeniem sekcji rytmicznej lub instrumentu akompaniującego (fortepian, gitara, kontrabas, etc.). Mile widziane wykonanie improwizacji wokalnej w przynajmniej jednym utworze. Kandydat cały program wykonuje z pamięci.

   

  Kształcenie słuchu dla instrumentalistów:

  I. Część słuchowa:

 • Rozpoznawanie gam majorowych i gam minorowych do trzech znaków przykluczowych. Gamy grane będą od dźwięku „c” i „cis” w górę i w dół w umiarkowanym tempie.
 • Rozpoznawanie interwałów do oktawy granych melodycznie i harmonicznie.
 • Rozpoznawanie trójdźwięków majorowych i minorowych w przewrotach oraz trójdźwięków zmniejszonych i zwiększonych. Rozpoznawanie dominanty septymowej bez przewrotu. Akordy grane będą dwukrotnie harmonicznie.
 • Korekta błędów w melodii i rytmie – należy zaznaczyć błędnie zapisaną wysokość lub grupę rytmiczną. Ćwiczenie grane będzie w całości od 3 do 5 razy.
 • Zapis jednogłosowego dyktanda rytmicznego w obrębie dwóch taktów, w metrum ćwierćnutowym i ósemkowym. Pierwsze i drugie przegranie poprzedzi prezentacja pulsu.
 • Ćwiczenie będzie grane czterokrotnie z przerwami (na interwale, na akordzie i na melodii).
 • Zapis jednogłosowego dyktanda melodyczno-rytmicznego w obrębie ośmiu taktów. Pierwsze i drugie przegranie poprzedzi prezentacja pulsu. Ćwiczenie będzie grane dziesięciokrotnie z przerwami.
 • Wszystkie ćwiczenia słuchowe będą nagrane na płycie i równolegle prezentowane we wszystkich salach egzaminacyjnych.

II. Część teoretyczna:

 • Budowanie dominanty septymowej bez przewrotu z rozwiązaniem w obowiązujących gamach.Wypisanie kwart zwiększonych i kwint zmniejszonych z rozwiązaniem w podanych gamach – w majorze na stopniach IV i VII, w minorze na stopniach: II, IV, VI i VII.
 • Wypisanie sekundy zwiększonej z rozwiązaniem w podanych gamach.
 • Określenie wypisanych interwałów i akordów – podpisanie odpowiednim symbolem.

Kształcenie słuchu dla sekcji wokalnej jazzowej:

 • Powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków.
 • Powtarzanie głosem krótkich melodii.
 • Powtarzanie schematów rytmicznych.
 • Określanie ilości zagranych dźwięków w akordzie lub interwale.
 • Powtarzanie głosem dźwięków w akordzie lub interwale.
 • Wskazanie różnic w dwóch zagranych melodiach.

Przykładowy egzamin z kształcenia słuchu